writeToken

Writes a token to the output file.

void
writeToken
(
File output
,
ref const(Token) token
)

Meta